segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017

ALKATIRI: LABELE BUKA ATU HAFAHE HA’U HO XANANA

PARTILHAR
Sekretáriu Jeral Partidu FRETILIN, atual Prezidenti Zona Espesial Ekonómia Sosial Merkadu (ZEESM), Mari Alkatiri, bolu atensaun ba polítiku na’in sira iha Timor Leste atu labele halo polítika hodi hafahe nia ho Xanana, tanba nia ho Xanana iha mehi bo’ot tebes ba nasaun no povu Timor Leste.

“Lalika tenta fali atu fahe ami na’in rua (Alkatiri ho Xanana), tanba aitongka mós laiha ona, ba eleisaun ida-ida sei buka atu manan, mas eleisaun hotu, ita sei hamutuk fila fali. Ha’u fiar katak, 2017 FRETILIN sei manan, mas labuat ida, tanba tinan 10 ona ne’e, depois ita sei hamutuk nafatin,” katak Alkatiri iha nia diskursu, bainhira aprezenta kandidatu ba Prezidenti Repúblika, Francisco Guterres Lu-Olo, Iha sede Kampaña FRETILIN Comoro Dili, Sesta (10/02).

Alkatiri hatutan, depois eleisaun Prezidensial, povu Timor Leste sei hakat tan ba eleisaun Parlamentar.

“Ha’u bele garante katak, se de’it mak bele manan iha legislativas, solusaun ne’ebé mak sai husi legislativas mak, nafatin unidade nasionál, mak nafatin buka konsensu atu hari’i ring bo’ot Estadu ida ne’e nian, ho solides ne’ebé forte. Ha’u sei la’o husi sorin, ha’u nia kompadre Xanana sei husi sorin, maibé eleisaun hotu, ami na’in rua sei hamutuk fali,” katak Alkatiri.

Maibé Alkatiri dehan, nia hatene katak, husi sira nia jerasaun, husi buat ida kultura institusionál no vida polítika ida ne’ebé di’ak ba rai ida ne’e.

Eis Xefi Governu ne’e esklarese, atu hari’i konsensu, tenki iha mós Prezidenti Repúblika atu ajuda ba konsensu.

“Husi dalan ida ne’e, ami hatene katak, ami nia jerasaun tenki husik buat ida ne’ebé di’ak. Ami nia jerasaun tenki husik kultura ho vida institusionál no vida polítika ida ne’ebé di’ak ba rai ida ne’e, sentidu Estadu, bele lahanoin hanesan, maibé tenki buka atu hari’i konsensu,” dehan Alkatiri.cos

Jornal Nacional Diário
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: