quarta-feira, 31 de agosto de 2016

LU-OLO -ALKATIRI AI-RIN UMA LULIK FRETILIN

LU-OLO -ALKATIRI AI-RIN UMA LULIK FRETILIN


PrezidentI Partidu FRETILIN, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ hatete katak, nia ho Mari Alkatiri maka ai-rin metin partidu FRETILIN nian.

“Ami lakaer riku soin povu maubere nian, maibe tan saida mak soe fali rai rahun mai ami nia ulun fatuk leten, imi mak kaer no imi mak ukun, ami respeita imi nia ukun, mas ami sala saida mak hodi rai rahun tula mai ami nia leten, maibe ami hatene ona, tanba Lu-Olo no Mari Alkatiri sei sai nafatin ai-rin ba uma lulik FRETILIN nian,”hateten PrezidentI partidu FRETILIN, Lu-Olo iha kampanha eleisaun pakote uniku lideransa FRETILIN iha Tasi tolu, Dili, Tersa (30/08/2016).

Lideransa másimu FRETILIN nian ne’e hatutan tan katak, lideransa masimu FRETILIN nian liu husi kampanha hakarak hato’o ba militantes sira katak sira militantes FRETILIN keta haluha ba vota iha loron 3 Setembro tuir mai hodi desidi loloos sira nia lideransa hodi nune’e ba ukun iha tinan 2017.

“Ami nain rua mai hato’o ba imi (red-militantes) katak ami nain rua sai pakote uniku ida ba lideransa FRETILIN nian iha periodu 2016-2021, ami na’in rua sai pakote ida deit para imi bele fihir iha loron 3 Setembro mai, ami hakarak atu hateten ba imi hotu katak ami nia kabas husi karuk, husi los sai nu’udar ai-rin boot ida, nu’udar fatuk ida hodi hari’i uma ka’in ida mak uma ka’in FRETILIN nian nafatin,” Lu-Olo fundamenta.

Lu-Olo akresenta tan katak, uma ka’in ne’ebe metin la’os sira nain rua (red-Lu Olo, Mari) deit, maibe sira mos rekonhese lideransa FRETILIN sira seluk mos sei sai ai trabesaun hodi hari’i uma ka’in FRETILIN ninian, atu bele lori halibur juventudi sira hamahon-an iha uma boot FRETILIN nian, uma ka’in boot ida ne’e lulik, uma ka’in ida ne’e ho intensaun, hanoin no hakarak di’ak atu bele halibur mos povu tomak iha uma mahon ida ne’e nian.

“Uma mahon liu husi hanoin, liu husi politika ida ne’ebe FRETILIN  hakarak atu lori liberta ita nia rain no liberta povu husi ki’ak no mukit, ne’e maka FRETILIN nia hakarak. Ami na’in rua sai pakote uniku para atu garante demokrasia no lori demorasia atu servi interese povu nian, tempu ida ne’ebe ami la’o ho FRETILIN ami hatene halo reflesaun ba ami nia an, no reflesaun ba saida maka ukun rasik an,” sublinha eis Prezidenti Parlamentu Nasional ne’e.

Iha fatin hanesan, Sekretariu Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, dehan ho pakote uniku FRETILIN nian ho lideransa masimu na’in rua ho objetivu ida katak to’o ona tempu FRETILIN fila fali ba ukun iha tinan 2017.

“To’o ona tempu atu FRETILIN fila mai ukun rai Timor Leste, atu kore povu husi kiak, mukit, no husi nakukun, tanba ne’e maka prezidente Lu-Olo no hau rasik desidi dala ida tan kaer nafatin FRETILIN nia kuda talin, atu lori FRETILIN ba vitoria,” dehan Mari Alkatiri.

Nune’e mos, membru Comite Central FRETILIN (CCF), atual Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araujo, ne’ebe partisipa mos iha kampanha eleisaun lideransa partidu FRETILIN nian, husu mós ba militantes FRETILIN tomak atu hotu-hotu parte iha eleisaun hodi vota ba Lu-Olo ho Marí.

“Iha loron 3 Setembro ita tenke ba vota Lu-Olo no Mari, ita vota ho objetivu atu manan iha eleisaun tinan 2017,” dehan Rui Maria de Araujo.

Entretantu, kampanha eleisaun lideransa FRETILIN nian ne’e partisipa husi militantes Munisipiu Bobonaro, Ermera, Liquiça, Aileu no Dili rasik, inklui mos Postu Administrativu Atauro.

Partisipa iha kampanha ne’e mai husi Prezidenti FRETILIN, Francisco Guterres ‘L-Olo’ akompanha ho espoza, Sekjen Mari Alkatiri, membru CCF, Organizasaun Mulher Popular Timor (OPMT), atual Ministru Negosio Estranjeiros no Kooperasaun (MNEK), Hernani Colho, atual Primeiru Ministru, Rui Maria de Araujo no militantes FRETILIN tomak husi munisipiu lima, kampanha ne’e la’o ho susesu tanba hetan segutansa masimu husi PNTL.mia

Jornal Nacional
KOMEMORA LORON KONSULTA POPULAR HO MARSA DA PAZ • DETERMINA TL BA UKUN RASIK-na

KOMEMORA LORON KONSULTA POPULAR HO MARSA DA PAZ • DETERMINA TL BA UKUN RASIK-na


Povu Timor Leste iha Tersa (30/8), komemora loron konsulta popular ho marsa da paz hahú husi jardim 5 de Maio to’o Centro  Convenções de Dili.

Iha marsa da paz ne’e, partisipa husi Prezidente  Parlamentu  Nasional  Aderito  Hugo da Costa, reprezentante  Organizasaun  Nasoens Unidas  (ONU) Knut Ostby, membru  Governu  balun, sosiedade sivil, estudantes no  komunidade.

Ba komemorasaun konsulta popular dala XVII (30/8/1999-30/8/2016) ne’e, prezidente Parlamentu Nasional (PN), Aderito Hugo da Costa hateten katak, desizaun ba loron konsulta popular iha loron 30 de Agosto 1999 la’os oferese deit, maibe liu husi prosesu luta ne’ebe naruk.

 “Loron konsulta popular, 30 Agosto 1999 la’os oferta gratuita, maibe husi loron ne’e rezultadu husi luta naruk, ne’ebe povu TL hahu husi bei ala sira, tinan 500 liu ba heroi sira iha tinan 1975 fo sira nia matenek, aten brani, atu deside povu ninian future,”dehan Prezidente PN, Aderito Hugo iha ninia diskursu iha selebrasaun loron konsulta popular 30 Agosto iha Centro Convensoens Dili (CDD).

Nia esplika, kuandu povu TL hahu nia luta iha tinan 500 liu ba, iha kedas identidade, knua no ninia uma lulik rasik, tanba ne’e maka tinan liu ba Governu no Estado TL selebra tinan 500 atu konta deit istoria sibelizasaun TL ninian ba memoria heroismo TL ninian. Tantu iha tinan 1975 herois sira dala ida tan hatudu sira nia brani no matenek atu luta kontinua bei ala sira nia mehi, hodi hetan ukun rasik an.

To’o ikus, heroi sira hanesan saudozu Francisco Xavier, Nicolau Lobato no saudozu sira seluk, inklui sira ne’ebe sei moris agora, lori duni rezultadu funu iha loron 30 de Agusto 1999 hodi hetan vitoria ne’ebe sosa ho ruin no ran, terus no susar.

“Ho sofrementu sira ne’e hotu mak ohin loron ita sira ne’e tau nafatin iha memoria ita nian, atu kontinua motiva ita kuidadu obra lulik ne’ebe luta, ran fakar mak hetan to’o ohin loron,” hatete nia.

Nia hatutan, istoria susesu TL nian mos rejistu istoria susesu misaun Organizasaun Nasoens Unidas (ONU) nian iha mundu, tan ne’e hodi Estado TL aproveita oportunidade iha selebrasaun tinan 17 loron konsulta popular ninian, hato’o povu apresiasaun ba ONU ne’ebe rejista istoria susesu ONU nian husi TL, la’os husi fatin seluk, husi TL mak ONU koalia nia istoria susesu paz no justisa iha mundu.

Nia akresenta, istoria susesu ne’ebe ONU rejista husi matenek, brani husi povu TL ninian, halo ita la’os deit hare ba ita nia uma laran, maibe ita iha biban atu hare mos nasaun seluk ne’ebe ohin loron seidauk goja principiu liberdade no demokrasia, hanesan Guinne Bissau.

Iha biban ne’e, Prezidente PN husu povu TL atu halo reflesaun ba ida-idak ho principiu tolu hanesan, demokrasia, justisa no dereitos humanus.

“Iha loron importante ida ne’e hau konvida povu hotu, tantu husi joven, ferik katuas, ki’ik ko’an to’o boot atu halo reflesaun ba Vitoria povu nian ne’ebe deside rasik iha loron 30 Agosto 1999 atu motiva, inspira nafatin ita, ne’ebe ita tenke kuidadu obra lulik ida ne’e hanesa Estado soberano, kuidadu regras konstitusional ne’ebe ita vigora ona iha rai ida ne’e atu bele orienta ita hamutuk goja ita nia kompetensia li-liu ba iha orgaun soberania sira hodi servi ita nia nasaun no povu diak liu tan,” dehan Aderito Hugo.

Lideransa segundu orgaun soberano ne’e husu mos ba servidor Estado sira la’os atu servi an rasik, no husik tiha misaun pesoal ida-idak ninian hodi hare deit ba regras konstitusional ne’ebe iha, labele monu ba tentativa oi-oin.

Halo refleksaun ba vitoria dignu

Iha parte seluk, Vise Ministru Estatal, Tomas  Cabral sekunda, selebrasaun  loron  konsulta  popular  ne’e hodi hanoin hikas desizaun dignu ne’ebe povu hili hodi determina funu durante tinan 24 iha ailaran.

“Sé laiha 30 de Agostu  ita  labele  ukun aan. Nune’e ami ho inisiativa komemora loron ne’e ho marsa da paz, hodi hanoin nafatin loron ne’ebe ema barak  fó  sira  nia  vida  durante  tinan  17  no balun  seidauk  hetan to’o agora, ita  la  hatene  iha  ne’ebé,”hatete  vise  ministru  estatal  Tomas  Cabral ba  Jornalista  sira  iha  Centru  Convencões  de  Dili  (CCD), Tersa  (30/8).

Nia afirma, laiha orsamentu ba komemorasaun konsulta popular ne’e, aktividade ne’eb Governu halo ne’e inisiativa estatal nian, hodi kontinua hametin paz  no  estabilidade iha futuru  mai.

ONU fo homenajen ba Timoroan

Tantu iha selebrasaun loron konsulta popular ne’e, Organizasaun  Nasoens  Unidas  (ONU)  fo  homenajen  ba  Timor  oan  sira  ne’ebé  luta  ona no ba  funu  nain  hirak  ne’ebé  lakon  sira  nia  vida  hodi  hetan  independensia.

Reprezentante  Organizasaun  Nasoens Unidas  (ONU)  Knut  Ostby  hatete, loron konsulta  popular  30  de  Agostu 1999 refleta, realizasaun  brani  husi  povu  Timor  hodi  ezerse  sira  nia  direitu  ba  ukun  rasik  aan. Iha loron  konsulta  popular  ida  ne’e  mundu  hamrik  hamutuk  ho  Timor  Leste  hodi  sai  sasin  ba  dedikasaun  no  dezaminasaun  husi  povu  Timor  Leste  hodi  hetan  paz.

“Tebes  duni  povu  Timor  oan  sira  fó  ona  espresaun  ba  ema  barak  iha  mundu,  inklui  hau  rasik. Povu Timor nia brani no matenek hodi hetan paz no independensia kontinua fo inspirasaun ba nasaun ne’ebe seidauk hetan paz,”dehan Knut  Ostby.

Tuir Knut  Ostby, ho marsa da paz ne’e, hatudu  povu  Timor  Leste  katak,  mudansa  gramatika  ne’ebé  nasaun  ne’e  atravesa  ona  husi  luta  ba  independensia  hodi  rezolve  dezafiu  sira  ne’ebé  nasaun  foun  ne’e  infrenta  no  ba  saida  mak  ita  hare  dadaun  nasaun  lideransa  ida  ne’ebé  halo  ona  progresu  signifikante  ba  paz  no  dezenvolvimentu.

“Hau  nia  hare  pontu  importante  ida  husi  progresu  ne’e  mak  Timor  oan  sira iha esperitu  unidade  hodi  interpreta  obstaklu  hirak  ne’e, hau  hakarak  rekonese  no  apoiu  Timor  Leste  nia  komitmentu  atu  fahe  lisaun  hirak  ne’e  ho  nasaun  sira  seluk  ne’ebé  infrenta  hela  dezafiu  hirak  hanesan,”nia afirma.

Nia esplika  Timor  Leste  fahe  lisaun  murak  hirak  ne’e  husi  tranzisaun  konflitu  ba  dezenvolvimentu  ho  mundu  lideransa  Governu  Timor  Leste  nian  iha  verku  G7+  ba  Estadu  frazil  sira  no  ninia  papel  hodi  halo  advokasia  ba  implementasaun  objetivu  dezenvolvimentu  sustentavel  iha  Estadu  frazil  sira  ne’e  luva  wain  tebes, ida  ne’e  mak  sasin  husi  importansia  unidade  nian  hametin  paz  no  alkansa  dezenvolvimentu  ne’ebé  sustentavel  no  inklusivu.

Tantu Organizasaun  Nasoens Unidas  (ONU sei kontinua parseira  ho Timor  Leste hodi  konstrui  futuru  ne’ebé  nakonu  ho  paz  no  prospero.

Povu desidi destinu TL

Iha biban ne’e, prezidente bankada Frente Mudansa (FM) iha Parlamentu Nasional (PN) Deputadu Jose Luis Guteres hatete, loron 30 agostu hanesan loron históriku no importante ba istoria Timor nian no povu Timor tomak.

“ita hotu lembra iha 30 agostu 1999 povu tomak, katuas, ferik, joven sira ba iha sentru votasaun hodi pregu no kaneta deside destinu povu Timor Leste nian, iha mumentu ne’e mos ita labele haluha ba sira ne’ebe fo an ho sira nia matenek, enerjia ba mate para ita bele to’o iha loron 30 agostu,” dehan Deputadu Jose Luis Guteres.

Nia hatutan, 30 de agostu hanesan prosesu politiku ida, prosesu da rezistensia luta pela independensia, akordu 5 de maio iha Nova Yorke, solidaridade internasional, esforsu Frente Armada, Frente Diplomatika, Frente klandistina, no povu tomak i Timor konsege.

Iha loron ne’e mos atu hanoin konaba identidade nasional para bele fo liman ba malu nune’e bele hakat liu ba oin hodi dezemvolve rai ida ne’e.

Nia dehan tan katak sem loron konsulta popular difisil atu bele ukun an, prosesu politiku to’o 30 de Agostu ne’e kleur.

“ita hahu kedas prosesu husi 1974 tempo Portugal nian depois ita to’o mai iha rezistensia armada nian, durante tinan hirak, ate iha 1999 ita deside, ne’ebe sem konsulta popular restourasaun de independensia, ita labele dehan katak sei la konsege maibe ho prosesu da rezistensia luta pela independensia, akordu 5 de maio iha Nova Yorke, solidaridade internasional, esforsu Frente Armada, Frente Diplomatika, Frente klandistina maka ita konsege halo buat sira ne’e hotu,” dehan Lugu.

Determina TL ukun rasik-an

Primeiru Ministru (PM) Rui Maria de Araújo, husu povu  Timor-Leste atu fiar nafatin ba desizaun ne’ebé maka foti iha 30 de Agustus 1999.

“Ba povu Timor Leste tomak, ita selebra loron konsulta popular, loron ne’ebé Timor oan tomak desidi distinu futuru Timor Leste nian. Hodi VI Governu Konstituisional nia naran hato’o parabens ba povu Timor Leste tomak no hodi mos VI Governu Konstituisional ninia naran hakarak apela ba Timor Oan hotu-hotu atu fiar metin nafatin desizaun ne’ebé ita hotu foti iha 30 de Agostus 1999 katak, ita ukun rasik a’an ita sei infrenta dezafiu no infrenta mos difikuldade,” dehan PM Rui ba jornalista sira, bainhira halo lansamentu ba livru Fronteira Maritima, iha salaun MNEK, Praia dos Coqueiros Dili, Segunda (29/8).

PM Rui hatutan, hamutuk hanesan povu, hamutuk hanesan nasaun liu husi lideransa Prezidenti Republika, Prezidenti Parlamentu Nasional ho mos Governu.

“Ita sei konsege dudu prosesu Timor Leste ne’e ba oin, ne’e duni parabens ba povu tomak aluta kontinua,”haktuir PM Rui.

Nakonu ho korazen

Prezidente Partidu FRETILIN, Francisco Guterres ‘Lu Olo’ hato’o parabens ba povu Timor oan tomak ne’ebe selebra loron konsulta popular iha loron 30 Agosto 1999, iha loron ne’e povu nakonu ho korazen hodi termina TL sai nasaun independente ida.

“Ohin loron 30 Agosto loron ida ne’ebe nakonu ho korazen determinasaun hodi vota iha indepedensia para povu maubere tomak dedika hodi vota ba ukun rasik an, iha loron ida ne’e atu hakru’uk ba povu maubere tomak husi loro sa’e to’o loro monu, husi tasi feto to’o tasi mane, hodi rekonhese imi nia valor boot teb-tebes hodi lori Timor-Leste sai husi Indonesia,” hateten Prezidente Partidu FRETILIN, Francisco Guterres Lu Olo iha ninia intervensaun wainhira halo kampanha iha eleisaun lideransa partidu FRETILIN nian iha Tasi-tolu, Dili, Tersa (30/08/2016).

Nia dehan iha loron ida ne’e nia parte hakarak husik hela nia rekonhesementu boot ba asu wain FALINTIL sira ne’ebe funu iha foho leten durante tinan 24 nia laran, la sura sira nia kole no la sura terus, maibe luta nafatin to’o hetan independensia ida ne’e.

“Ami nia haku’ak boot ho respeito ba sira ne’ebe funu iha frente kladestina ne’ebe loron ba loron ho inimigu sira kahur malu, sira bobar malu atu luta nafatin ba independensia TL ninian, nune’e mos rekonhesementu ba sira ne’ebe luta iha frente diplomatika,” dehan Nia.

Nia dehan mos katak, sira (red-frente diplomasia) nia luta lakolen iha minutu ida no oras ida nia laran, la’o tama sai ba nasaun sira hotu atu lori povu maubere ida ne’e nia halerik hato’o ba mundu tomak hodi ohin loron TL sai nasaun independente ida.ekipa JN-Dário

Jornal Nacional
KONSULTA POPULAR 30 AGOSTU 1999-2016 NO LORON INTERNASIONÁL BA EMA LAKON FORSADA

KONSULTA POPULAR 30 AGOSTU 1999-2016 NO LORON INTERNASIONÁL BA EMA LAKON FORSADA


Aliansi Nasionál Timor-Leste ba Tribunál Internasionál

KOMEMORA LORON KONSULTA POPULAR 30 AGOSTU 1999-2016 NO LORON INTERNASIONÁL BA EMA LAKON FORSADA

Komunikadu da Imprensa

“Hanoin hikas pasadu hodi kontinua luta kontra impunidade iha Timor Leste no Mundu”

Povu Timor-Leste komemora tan loron 30 Agostu nu’udar loron konsulta popular ba dala XVII (1999-2016). Loron istóriku ne’e rezulta ukun rasik an ne’ebé nakonu ho sofrementu ne’ebé mosu durante krime grave naruk ne’ebé komete husi militár Indonézia sistimatikamente. Hafoin hetan ukun rasik an povu Timor-Leste moris iha estadu direitu no demokrátiku. Infelizmente depois de tama iha prosesu ukun an nian laran, Estadu Timor-Leste hahu ho dezenvolvimentu ne’ebé foka liuba dezenvolvimentu fiziku no seidauk iha justisa kredivel ba krime grave ne’ebé prepetrator sira komete hasoru povo Timorense. Ukun na’in sira iha Timor-Leste too ohin loron seidauk nunka iha vontade di’ak ba asuntu justisa ba krime grave pasadu nian ne’ebé nudár aliserse ba estadu direitu demokrátiku nian.

Aléinde ne’e, iha loron 30 Agostu komemora mós hanesan loron Internasionál ba ema lakon forsada, familia sira ne’ebé lakon no família sira nafatin sei moris iha miseravel nia laran. Familia barak kontinua halerik no ezije ba sira nia ema ne’ebé lakon durante periodu konflitu nia laran. Sobrevivente, ativista direitus umanus no umanidade internasionál kontinua hein no ezije akutabilidade husi kriminozu sira no justisa ba sira hotu ne’ebé buka inklui vítima no família vítima sira.

Too ohin loron, liu tiha dékada ida, impunidade nafatin eziste no nia konsekuénsia hatudu momoos hela. Realmente hatudu katak Governu Indonézia proteje kriminozu sira husi akontabilidae krime ne’ebé sira komete iha Timor-Leste. Aat liután mak governu Indonézia fó oportunidade no fó fatin ba autór krime grave hodi asume pozisaun importante, ne’e hatudu katak Estadu Indonézia haburas impunidade no fó fatin atu krime sira ne’ebé akontese iha pasadu kontinua repete.
Liu husi eventu importante rua ne’e, ANTI hakarak apela no ezije atu:

1. Governu rua (Timor-Leste no Indonézia) ho sosiedade hodi hahú estabelese Komisaun  ba Ema Lakon hodi trata asuntu ema lakon forsadamente durante okupasaun ilegál Indonézia nian, nune’e bele reintegra fali ema sira ne’ebé militár Indonézia halakon forsadamente ba sira ninia família;

2. Ezije ba Nasoins Unidas atu hahú tau agenda no diskute relatóriu Komisaun Inkéritu Nasoins Unidas nia no KPP-HAM Indonézia nian, espesialmente rekomendasaun Tribunal internasionál ba kazu krime grave iha Timor-Leste. Tanba laiha mekanizmu doméstiku ida inklui iha Timor-Leste no iha Indonézia mak fornese no garantia justisa ne’ebé justu ba povu Timor-Leste, umanidade internasionál liu-liu ba família vítima sira.

3. Ba Konsellu Seguransa ONU, atu mantein no konsisten ba desizaun kontra impunidade bazeia ba akuzasaun husi Painel Espesial ba Krime Grave iha tinan 2003 no buka mekanismu efetivu hodi asegura akuntabilidade ne’ebé kredivel husi autór kriminozu sira partikularmente akuzadu eis Jeneral Wiranto;

4. Husu ba estadu Timor-Leste atu asina no retifika konvensaun Internasionál kona-ba protesaun ba ema hotu husi halakon forsadamente nune’e bele hahú prosesa kazu ema lakon forsada no labele repete fali asuntu ne’e iha futuru;

5. Husu ba Governu Indonézia atu respeita prinsipiu direitus umanus atu la-bele taka dalan ba justisa ba kazu krime grave liu-liu prosesa ema lakon forsadamente iha Timor-Leste nune’e hahú hametin relasaun bilateral entre estadu Timor-Leste no Indonézia ba oin ne’ebé bazeia valores direitu umanus universal; sira.

6. Husu ba PDHJ no Komnas-HAM Indonézia atu servisu sériu ba akordu ne’ebé organizasaun rua ne’e estabelese liu-liu kona-ba ba ema lakon nune’e bele buka tuir ema sira ne’ebé lakon durante okupasaun militár Indonézia nian.

7. Husu ba Governu Timor-Leste, liu-liu Ministériu defeza no seguransa atu uza rekomendasaun sira husi Chega hanesan referénsia ba planu empenamentu forsa seguransa rua, nune’e la repete tan krime sira ne’ebé komete husi Militár Indonézia durante okupasaun.

Dili, 30 Agostu 2016

Sisto dos SantosKoordenadór Board ANTI

Aliansi Nasionál Timor-Leste ba Tribunál Internasionál

(THE TIMOR LESTE NATIONAL ALLIANCE FOR AN INTERNATIONAL TRIBUNAL)

Sekretariadu; Asosiasaun Hak, kontaktu; lanarradel@gmail.com, moniz@jsmp.minihub.org, atino@laohamutuk.org, +67077179655, +67077402231, +67077432621
PROFESSORES TENKE JERE SETOR EDUKASAUN DIDIAK

PROFESSORES TENKE JERE SETOR EDUKASAUN DIDIAK


Bispo Dom Carlos Filipe Ximenes  Belo, SDB, husu ba professores sira hotu atu jere didiak setor edukasaun, tanba setor edukasaun importante teb-tbesdsba dezenvolvimentu Nasaun.

“Ha’u hanoin imi nia funsaun, imi nia tugas, imi nia responsabilidade bo’ot liu atu hala’o dezenvolvimentu iha TL ne’e , ne’e duni ha’u husu ba ba imi atu imi jere  seitor ida ne’e hodi  servi ita nia rain, hodi servi ita nia labarik sira maske dala barak professores sira manan ituan deit,”Dom Carlos enkoraja wainhira hala’o sorumutu  ho Ministru Edukasaun(ME) , Antonio da Conceicao,  primeiru vise  ME, Dulce de Jesus Soares inklui funsionariu  ME  tomak iha INFORDEPE  Balide Sesta (26/8/2016).

Tuir premiadu nobel da paz iha tinan 1996 ne’e katak, professores halo sakrifisiu barak, maibe simu salariu kiik, maibe importante mak produs ema sai matenek barak.

“Maske professores sira manan osan oituan deit mas tenke halo sakrifisiu barak, hodi tun foho no sae foho, hakur tasi, hakur mota, maibe sira nia salariu kik deit, ha’u hein katak maske ho salariu kiik professores sira bele  halo  produsaun ne’ebe diak liu,”tenik Dom Carlos.

Funsaun edukador mak tulun labarik sira  nia eskola hodi hasae sira nia kapasidade, sira nia potensialidade  atu bele aprende, atu bele salembra  diak, ne’e duni funsaun professores observa labarik sira.

Dom Carlos iha okaziaun ne’e husu ba professores sira atu labele baku ka dulas labarik sira ninia tilun wainhira prosesu aprendizajen la’o hela.

“Baku no dada labarik sira nia tilun iha prosesu aprendijajen  ida ne’e sala bo’ot, tanba professores  nia  servisu mak akompanha labarik sira hodi forma sira nia an, eduka sira nia an, buat ne’ebe ho auto edukasuan,”afirma Dom Carlos.

Preokupa Timor oan barak sidauk hatene lian ofisial

iha biban ne’e Bispo Dom Carlos Ximenes Belo SDB, sente preokupa ho Timor oan sira liu-liu estudantes  barak mak sidauk hatene lian ofisial tetun ne’ebe mak kahor barak ho lian portugues.

“Atu dehan ita nia lian sei infrenta  problema, tamba Portugues, tamba Tetun, tamba  bahasa Indonesia tamba ingles, uluk nanain konaba Tetun , konstituisaun hatete dehan katak ida ne’e konaba lingua ofisiais ne’ebe Parlamentu no Governu rai ida ne’e foti desijaun atu iha padraun ida uniku ida deit mak Tetun ne’e mak ba pratika,” Dom Carlos.

Hatutan Dom Carlos katak, lian ofisial Timor nian hakerek ona iha lei inan konstituisaun RDTL, ona maibe na realidade barak mak seidauk hakere ho lolos.

“Ha’u iha Portugal mak ha’u le’e imi nia Tetum  sabaraut los maun alin sira, ita la komprende media hotu-hotu hakerek ita la komprende direitu hakerek fali dereitu mosu iha jornal, mosu iha televijaun portantu ita rasik mak estraga  ita nia lian,”tenik Dom Carlos.

Nia hatete  sei iha labarik barak mak kolia lian Indonesia liu-liu labarik sira iha Enklave Oekuse ne’be to’o agora sei koalia  lian Indonesia tanba ne’e   ba oin hakarak ou lakohi tenki obriga atu labarik sira tenki  hahu kolia Tetun.

“ Ha’u hakarak labarik sira, kolia aprende no kanta hotu-hotu tenki ho Tetun deit, maibe ita mos tenki buka atu tenki ho Tetun ne’ebe lolos”nia hatete.

Alende Tetun  lian Portugues ne’ebe mos sai preokupasaun tanba joven barak mak sente lian Portugues nudar lian ofisial ne’ebe difisil.

“ Lingua Portugues ita nia joven sira ohin loron hatete lingua Portugues ne’e difisil los, lingua Portugues ne’e rezolisaun husi maun bo’ot , ho maun alin sira ne’ebe tun iha ailaran ne’eba  sira mak husu atu ita uja lingua Portuguesa, e ita mos hakerek ona iha konstituisaun katak  lingua ofisiais mak Tetun ho Portugues. Ne’e duni tenki estuda Portugues  tanba bainhira hatene kolia Portuguesa  mak imi nia mundu sei luan liu,”haklean Dom Carlos.

Relasiona ho preokupasau Dom Carlos kona ba  estudante barak mak ladauk   komprende lian ofisial, ME Antonio da Conceicao, sei haree kestaun ne’ebe refere.

 “ME planeia hela atu halo terseiru Kongresu Nasional iha fulan Dezembru tinan 2016 ne’ebe atu dezenvolve  ideia ida ne’ebe,   ha’u lansa iha ha’u nia diskursu  uluk ba konaba konsensu Nasional iha edukasaun,  ne’e  mak molok to’o iha ne’eba  presija explora ideias ne’ebe mak nesesita hodi bele konstroe konsensu Nasional ne’e rasik,”tenik nia. Ola

Jornal Nacional
Austrália Tenke Respeita Lei Internasionál

Austrália Tenke Respeita Lei Internasionál


DILI, (ANTIL) – Kay Rala Xanana Gusmão nu’udar Xefi Negosiasaun Marítima hosi Timor-Leste husu ba Austrália atu respeitu lei internasionál molok husu ba nasaun seluk atu respeitu lei internasionál.

”Austrália husu ba nasaun seluk atu respeita lei internasionál, sira tenke hatudu ba ita katak sira mós respeita lei internasionál”, Xanana afirma ba ABC News ne’ebé ANTIL sita. ”Ha’u passa tinan 17 nia laran iha ai-laran, tinan hitu iha prizaun, ha’u la-haree sentidu komun, ne’e la-justu”.

Durante audénsia iha tribunál permanente arbitrajen ne’ebé hala’o iha Olanda, Segunda, (29/8), Xanana afirma ba peritu painel sira katak, Timor-Leste la’ós husu favór ka tratamentu espesial, maibé buka direitu bazeia ba lei internasionál.

“Ami la’ós mai iha Haia hodi husu favór ka tratamentu espesiál, ami mai ona iha ne’e hodi buka ami nia direitu bazeia lei internasionál”, lider rezisténsia ne’e hatete.

Ministra Negosiu Estranjeiru Austrália Julie Bishop dehan, Austrália respeitu ona lei internasionál no tratadu refleta ona.

”Austrália hamrik iha tratadu ne’ebé iha ona hanesan negosiadus iha fé di’ak nia laran no akordu ida totalmente konsistente ho lei internasionál”, Julie dehan iha komunikadu ida. (jornalista: Julia Chatarina; editora: Rita Almeida)

Foto: Xefi Negosiasaun Marítima hosi Timor-Leste durante audénsia iha tribunál permanente arbitrajen ne’ebé hala’o iha Olanda, Segunda, (29/8). Foto espesial
Komemora Konsulta Populár ho Palku Reflesaun

Komemora Konsulta Populár ho Palku Reflesaun


DILI, (ANTIL) – Komemora loron konsulta populár ba dala 17, Aliansi Nasionál ba Tribunál Internasionál selebra ho palku reflesaun no lansamentu livru ho titulu Policy Paper hosi Asian Justice and Right (AJAR).

Komemorasaun ne’e hala’o iha Yayasan HAK, Tersa (30/8) ho tema hanoin hikas pasadu hodi kontinua luta kontra impunidade iha Timor – Leste no Mundu.

”Mensajen hosi reflesaun ne’e atu oinsá foin sa’e sira, estudante, universitariu no joven sira bele hametin unidade, domin ba rai ida ne’e hodi koidadu demokrasia ne’ebé moris maibé seidauk buras”, Koordenadór ANTI, Sisto dos Santos ba ANTIL foin lalais ne’e iha Farol.

Atividade ne’e atu fó hanoin jerasaun sira labele haluha pasadu katak, obrigasaun ba ne’ebé sei moris atu konserva istória luta ba ukun rasik-án, hametin ispiritu atu dezenvolve Timor – Letse.

Nia mos husu ba sira ne’ebé agora moris di’ak labele haluha sira ne’ebé sei moris susar. ”Husu ba autór estadu atu labele goza demais previléjiu ne’ebé iha maibé, oinsá haree netik povu nia moris di’ak”, sujere nia. (jornalista: Rita Almeida)

Foto: Mesmu loron manas, tauk tanba, presaun oi-oin maibé povu ida ne'e ho aten barani forma hodi determina Timor nia futuru ba ukun rasik-án. Foto espesial
Governu Identifika Ona Dadus Kona-ba Problema Koto

Governu Identifika Ona Dadus Kona-ba Problema Koto


DILI,  (ANTIL)- Sentru Lojístika Nasionál (SLN) halo ona verifikasaun dadus kona-ba kazu Sosiedade Agrikultór Timor-Leste (SATL), ne’ebé fakar koto iha Palásiu Governu nia sorin.

Akontesimentu ne’e iha dadeer, oras serbisu nian iha loron 28 Jullu 2016.  Iha loron ne’e kedas, Primeiru Ministru hatún despaixu ba iha Ministériu Komérsiu Indústria no Ambiente (MKIA) atu haree kona-ba kestaun ne’e.

Nívio Magalhães, Administradór Sentru Lojístika Nasionál, Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente hateten ba ANTIL ,segunda (29/8) iha Dili, bazeia ba despaixu ne’e, SLN bolu SATL hodi halo enkontru para buka solusaun hodi rezolve problema ne’e tuir lei. Nune’e iha loron 23 Jullu 2016 halo enkontru ho SATL  nia prezidente no nia estrutura sira iha Aileu.

“Ami halo diskusaun lubuk ida kona-ba prosesu hotu no SATL hato’o katak sira lahetan benefísiu husi agrikultór sira, maibé fasilita sira atu fa’an koto mai governu”, Nívio relata.

Iha enkontru ne’e, SLN informa sei lasimu koto sira ne’e, bainhira laiha kontratu no tenke rezolve hamutuk. SLN hato’o  mós ba sira atu organiza enkontru ida ho agrikultór sira tanba, depois simu instrusaun hodi rezolve tuir lei ne’ebé vigór, tenke buka hatene lista sira ne’ebé aprezenta ne’e válidu ka la’e no membru ne’e iha duni ka la’e?

Rezultadu enkontru ne’e, deside halo fali enkotru ida iha loron 25 Agostu 2016 iha Fatubesi no Aitutu, atu erifika lista naran agrikultór no konsege hasoru membru grupu sira.

“Iha lista sira-ne’e, ami deskobre buat balun. Membru sira ne’ebé aprezenta iha lista, barak mak hakerek ema nia naran de’it, maibé loloos ema ne’e ema laiha. No númeru kuantidade koto ne’ebé agrikultór sira hatama, barak liu lista ne’ebé aprezenta”, Nívio dehan.

Husi verifikasaun ba lista naran no kuantidade koto ne’e, SLN sei hato’o relatóriu ba ministru hodi aprezenta ba Primeiru-Ministru.  (Jornalista : Maria Auxiliadora/Editór: Otelio Ote)

Foto: Palásiu Governu
Polisia Buka Tuir Kilat 23 Ne’ebe Lakon

Polisia Buka Tuir Kilat 23 Ne’ebe Lakon


Polisia Nasional Timor –Leste (PNTL) kontinua buka tuir kilat hamutuk 23 ne’ebe lakon iha tempu krizi militar iha tinan 2006 liu ba.

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Julio Hornai, rekonese  katak kilat hirak ne’e ate agora seidauk hetan, tanba komunidade ladun kolabora ho autoridade seguransa.

“Kilat bo’ot hamutuk tolu no pistola ne’e por volta 15 ou 20 to’o agora seidauk hetan, tanba komunidade ladun kolabora ho polisia,” Komisariu Hornai hateten, iha Dili.

Maske nune’e, nia dehan polisia inteligensia nafatin ho komitmentu no esforsu tomak, hodi buka tuir kilat hirak ne’e.

Nia deskonfia mos, katak kilat hirak ne’e agora dadaun iha hela komunidade nia liman, maibe defisil tebes atu deskobre, tanba komunidade seidauk iha konsiensia no honestidade.

“Ami hakarak komunidade balun mai informa katak sira haree kilat hirak ne’e iha komunidade nia le’et,” nia esperansa.

Maibe nia nafatin husu ba komunidade sira, atu kolabora ho autoridade seguransa hodi buka tuir kilat hirak ne’e.

Krizi militar 2006 akontese tanba lideransa masimu iha instituisaun forsa defeza nia laran halo diskriminasaun ba nia membrus intermus promosaun divizaun ne’ebe maioria husi parte lorosa’e mak domina (hamosu isu lorosa’e no loromonu).

Entaun iha momentu ne’eba membru militar nain 594 husi parte loromonu nian sente lamentavel no sira sai husi baraka hodi protesta hahalok la justu ida ne’e. Maibe ikus mai institusaun hasai sira (pecat-Indo) husi vida militar, ho ida ne’e mak hamosu konflitu ga krizi 2006 ne’e.

Iha parte seluk Membru Parlamentu Jacinto Viegas Vicente, hateten kilat hirak ne’e to’o agora seidauk hetan, tanba servisu polisia inteligensia seidauk masimu.

“Polisia inteligensia ne’e halo saida?,” nia preokupa.

Tanba ne’e, nia husu ba PNTL ho esforsu tomak tenke buka tuir kilat hirak ne’e to’o hetan, sela’e, ida ne’e bele fo impaktu ba estabilidade rai laran nian.

“Ema haree kuandu loron ruma situsaun ladun diak, nia bele utiliza kilat ne’e hodi tiru ema seluk, ne’ebe tenke prevene antes,” nia dehan.

The Dili Weekly
Membru F-FDTL Nain 10 Aprende Orden Unida Iha Cina, Lere: Ne’e Importante

Membru F-FDTL Nain 10 Aprende Orden Unida Iha Cina, Lere: Ne’e Importante


Membru Falintil-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) nain 10 mak tuir ona treinamentu kona ba orden unida nian iha Cina, e tuir Xefe Estadu Major Jeneral Lere Anan Timor, ida ne’e importante tebes tanba TL seidauk iha ninian rasik.

Tuir nia, importante ba aprende iha ema nia rain, atu oinsa mak halo formatura ne’ebe mak rapido no diak.

“Ba aprende hodi hare ema nian ne’e oinsa, ida ne’ebe mak apar ho ita nia situasaun no kulturais, entaun ita aplika,” Major Lere hateten, iha Dili.

Alende iha Cina antes ne’e, nia dehan instituisaun F-FDTL delega ona membru lubuk ida hodi ba tuir treinamentu orden unida iha Malaysia inklui Amerika hodi sai hanesan referensia.

Tanba tuir nia, F-FDTL to’o agora seidauk dignifika nia aan rasik kona ba dutrina orden unida saida mak presiza atu adopta.

“To’o agora ita seidauk dignifika ita nian rasik, ita seidauk hatene ida ne’ebe mak ita nian lolos, sai ita nia dutrina,” nia hateten.

Tuir lolos nia hateten, presiza iha ona statute no lei ida hodi hatuur klarumente kona ba forsa nian orden unida, atu nune’e labele troka ba mai.

“Ita tenke iha marsa ida ne’ebe serteza, katak ita nian mak ne’e ona, lideransa forsa bele troka malu, maibe marsa ne’e la muda ona,” nia hateten.

Enkuantu membru nain 10 ne’e ba tuir formasaun orden unida iha Cina durante fulan rua (Maiu –Junu 2016), kompostu husi Unidade Komponente Apoiu Servisu (CAS) nain rua, Unidade Polisia Maritima nain ida, Quartel Jeral nain ida, Naval nain rua, Komponente Terestre nain rua no husi Sentru Formasaun Terenu nain rua.

Iha parte seluk Membru Parlamentu Jacinto Viegas Vicente, hateten formasaun hotu-hotu importante ba sira, kapasita sira nia aan hodi eleva instituisaun ne’e ba oin ho diak liu tan.

Maibe, nia dehan instituisaun ne’e rasik mak tenke maneja membru sira ne’e, hafoin ba tuir formasaun e wainhira fila mai, tenke monta duni sira iha area ne’ebe sira foti ne’e.

“Tenke koloka ema ne’e tuir sira nia kapasidade, pur ezemplu sira ba tuir formasaun marxa nian, entaun ema ne’e tenke ida ne’e nian duni,” nia sujere.

Atu nune’e, nia hateten kada membru ida bele profesioanal duni iha nia area rasik, iha nasaun ne’ebe deit akontese hanesan ne’e.

The Dili Weekly
HORTA ASEITA ‘ZERO’ PENSAUN VITALISIA • HALAKON MOS PENSAUN BA EIS TITULARES

HORTA ASEITA ‘ZERO’ PENSAUN VITALISIA • HALAKON MOS PENSAUN BA EIS TITULARES


Eis Prezidente Republika nudar mos titulares, José Ramos Horta, konkorda atu halakon total pensaun vitalisia no halakon mos pensaun ba eis titulares sira.

“Hau konkorda tenke hatun tiha pensaun vitalisia, hau hateten kleur tiha ona, pensaun vitalisia nune’e moralmente hau hanoin la diak, ema serbisu tinan hat deit, balun nein serbisu, laiha kompetensia ida, nudar deputado, membru Governu simu pensaun ba vida tomak, ne’e injustu, se sira hakarak hahu kedas eis titulares, hanesan hau, maske hau servi Estado liu husi tinan hat mais bele hatun ba hotu uo halakon kedas mos diak tan,” afirma Laureado Nobel da Paz 1996, Jose Ramos Horta, wainhira responde Jornalista iha Dili, Sesta (26/08/2016).

Horta mensiona tan tak, se serbisu tinan 4 deit maka hetan ona pensaun vitalisia iha vida tomak ne’e lajustu. Nia konkorda hasia totalmente pensaun vitalisia, inkluindu hasai hotu pensaun ba eis titulares sira.

Horta konsidera pensaun vitalisia hamosu injustisa, tanba funsionario, doutor iha hospital, professores serbisu durante vida tomak para hetan pensaun ida, sira serbisu tinan nen nulu no hat nulu mak foin bele hetan pensaun mais ki’ik koan, mais tanba sa mak deputado no membru Governu sira serbisu tinan hat deit hetan pensaun vitalisia.

Antes ne’e Prezidente Republika, Taur Matan Ruak mos husu atu halakon total pensaun vitalisia, kuandu lahalokon maka lei pensaun vitalisia ne’ebe mak PN aprova haruka ba iha nia sei la promulga.

Oras ne’e dadauk a PN kria ona komisaun eventual ida hodi debate atu halo revizaum ba lei refere. Komisaun eventual hatama ona pareser ba iha meja Prezidente PN, Aderito Hugo da Costa no tau ona iha ajenda atu iha Segunda (19/09/2016), sei debate iha plenaria. mia

Jornal Nacional
HALAKON ACADEMICA FC 1-0, AS. PONTA LESTE SEI HASORU CACUSAN FC

HALAKON ACADEMICA FC 1-0, AS. PONTA LESTE SEI HASORU CACUSAN FC


Taça 12 de Novembro etapa-IV, Jogu entre Academica FC (Football Club) kontra AS (Associação Sportivo) Ponta Leste mak hala’o iha Estadiu Munisipal Dili, Sabadu (27/08/2016), rezulta AS. Ponta Leste manan nia adversariu Academica FC ho score golu 1-0.

Árbitu Jaime Goncalves halian ba jogu primeira parte, Equipa rua nia jogadores halo kontra ataque liu husi estratégia no tatika mak hatudu ba malu, i nakonu ho espiritu ambisaun máximo, tanba jogu taça ne’e rasik uza sistema sistim gugur (bota fora).

Jogadores equipa ne’ebé mai ho ida-idak nia ambisaun, hala’o jogu primeira parte la marka golu ruma ba malu, tanba ne’e durante tempu menutu 45 remata 0-0, maske sira hetan opurtunidade barak tebes maibe la funsiona ho máximo.

Hafoin rekreiu durante menutu 15, Hodi kontinua fali jogu ba segunda parte, equipa AS. Ponta Leste liu husi nia jogador Ricardo Cardoso ho jersey (marka númeru kamizola-red) 10 ne’e marka golu uniku iha menutu 65, hafoin suta ba redere Academica FC ne’ebe hein husi nia baliza José Matamalai. AS. Ponta Leste nia jogador avansadu ho jersey 10 ne’e suta golu wainhira aproveita bola barulho ne’ebe hadau malu iha grande área Academica FC.

Golu AS. Ponta Leste refere, la halo equipa Academica FC nia mentalidade tun i sira kontinua halo esforsu máximo no konsege hetan opurtunidade barak atu produs golu responde, maibe la aproveita diak avansadu Rofino Gama ho jersey 7 ko nia compatriota Rosito Soares ho jersey 9. Tanba ne’e kontra ataque equipa rua kompleta jogu menutu 90+2, AS. Ponta Leste mak sai manan nain, i hodi avansa ba jogu tuir hasoru equipa Cacusan FC núdar klubu zigante comunidade Becora Dili, no equipa Academica FC tenke simu derrota ho fuan bo’ot hodi prepara fali ba jogu Liga Futebol Amadora época tuir mai (2016/2017).

Hafoin remata kontra ataque, entrevista jornalista sira ho treinador Academica FC, Fernando B. Xavier hateten, triste tebes ho rezultadu jogu ne’e, tanba lakonsege realiza mehi.

“Hau hakarak atu hateten deit, katak enjeralmente jogu ne’e diak tebes, liliu hau nia equipa jogadores hatudu jogu ne’ebé furak, i importante mak ne’e, bele derrota  maibe tenke jogu ho espiritu fair play,” katak Nia.

Treinador foin sa’e, Nando mos rekuinñese katak, nia equipa falha iha parte sayap (estremo), tanba ne’e mak adversariu AS. Ponta Leste aproveita hodi produs golu.

Maske nune’e, Nando dehan, orgulho tebes ho nia jogadore sira nia esforsu ne’ebé mak iha ona, maske ikus mai tenke simu derrota.

Ho derrota kontra AS. Ponta Leste ne’e, treinador Academica FC, Fernando B. Xavier dehan, derrota ne’e mos sai hanesan referensia nune’e bele estuda fraquezas hodi halo preparasaun diak liu tan atu hasoru Liga Futebol Amadora segundo época tinan 2016/2017 nian.

Iha sorin seluk treinador AS: Ponta Leste, Eduardo Pereira hateten, jogu kontra Academica FC ne’e núdar partai balas dendam.

“Antes ne’e, hau hanoin oin hanusa para jogu ne’e ninia rismu ás i sente katak haun nia jogador sira tuir duni hakarak i esperanças ne’ebé mak durante ne’e ami mehi hamutuk, tanba konsege manan,” katak Nia

Rezultadu jogu ne’e, Eduardo sente contente i sei halo preparasaun ne’ebe máximo liu tan hodi hasoru jogu tuir mai, i fiar katak sei manan jogu kontra Cacusan FC, tanba haree ba tempu preparasaun sei iha tan loron 3 ka 4.

Kapitaun equipa Filipe Gomes hateten, hamutuk ho nia compatriota sira sei halo esforsu tomak atu bele manan jogu kontra nia adversariu Cacusa FC.

“Ami sei hatudu jogu diak liu tan nune’e bele manan, i tuir hau nia prediksi ne’e katak ami sei manan Cacusan FC 1-0 ou lae 2-0,”

Enkuantu dadus ne’ebé JNDiário assesu husi komisaun organizadora taça 12 de Novembro, AS. Ponta Leste nia jogador nain 3 hetan kartaun kinur, avansadu Silveiro Garcia ho jersey 27 iha menutu 40, Adelino Coelho estremo iha possessão esquerda (karuk) ho jersey 6 iha menutu 67 no Duarte Lemos ho possessão medio (klaran) ho jersey 19 iha menutu 73, ikus liu avansadu Ricardo Sousa, ho jersey 10 hetan kartaun mean  iha menutu 90+1 (menutu ikus jogu remata).Ito

Jornal Nacional
A CORAGEM DE UM POVO IMPAR RESULTOU NA INDEPENDÊNCIA DA NAÇÃO TIMORENSE

A CORAGEM DE UM POVO IMPAR RESULTOU NA INDEPENDÊNCIA DA NAÇÃO TIMORENSE


Timor-Leste comemorou 17 anos de uma das últimas fases que o conduziu à independência, 30 de Agosto de 1999, o referendo. Muitos jovens desconhecem essa fase e  fases anteriores da luta timorense pela independência – proclamada unilateralmente em 1975 em rejeição à colonização do território por Portugal durante mais de 400 anos.

Meses depois da proclamação da independência a vizinha Indonésia invadiu o território e ocupou-o, anexando-o como sendo uma província indonésia. Durante 24 anos assim foi, sempre com a contestação dos timorenses. Sempre com a resistência do braço armado timorense, as Falintil – que na independência após o referendo de 1999 asumiu-se como F-FDTL, Falintil – Forças de Defesa de Timor-Leste, as suas Forças Armadas.

O ocupante indonésio, comandado pelo ditador Suharto, cometeu um terrível genocídio em Timor-Leste nos 24 anos de ocupação. Mais de 200 mil timorenses foram barbaramente assassinados pelo exército e pelas polícias de Suharto. Esse genocídio está por julgar.

Fases bastante difíceis têm vindo a ser superadas pelo povo timorense. A Nação Timorense ainda hoje está a dar lições ao mundo. Apesar das carências e de crises políticas pós-independência tem conseguido preservar a paz, sendo que a crise mais grave registou-se em 2006, num golpe de Estado perpetrado por Xanana Gusmão.

Apesar de tudo houve eleições e alguns dos itens da democracia têm vindo a ser implantados, preservados e desenvolvidos.

A destruição de Timor-Leste foi quase total após o resultado favorável à independência no referendo agora comemorado. As infraestruturas existentes, casas, edifícios e outras igualmente essenciais, foram completamente destruídas pelo exército, pelas polícias indonésias e pelas milícias a soldo do ocupante indonésio. Timor-Leste era o cenário de destruição massiva com que os primeiros elementos da ONU, de militares e de polícia da ONU e repórteres de várias nacionalidades se depararam. Essas destruições e assassinatos prosseguiram mesmo durante a presença da ONU e das forças militares internacionais, entre as quais de Portugal. Predominantemente da Austrália.

Forças militares australianas, policiais e secretas, durante os anos que permaneceram em Timor-Leste, muito fizeram para tomar a posição de ocupante do país sob a máscara da proteção e da garantia da paz e da democracia. A ONU aquiesceu complemente às políticas, ações e pretensões da Austrália. Valeu a Timor-Leste a rejeição dos timorenses a um cenário desses, assim como as denúncias desses propósitos por parte da comunidade internacional. Os registos podem ainda ser consultados na internete.

Prova do espírito neocolonialista da Austrália está ainda hoje patente na ocupação do Mar de Timor e o roubo insistente do petróleo e gás que extrai indevidamente em seu próprio benefício. Até que internacionalmente tribunais competentes declarem o que devem: que as fronteiras marítimas sejam repostas e respeitadas no Mar de Timor de acordo com as disposições das leis internacionais que as regulam. Enquanto isso não aconteça o roubo dos bens timorenses continuarão a ser a prática dos neocoloniais “amigos” australianos representados pelos seus governos.

Este é um breve e simples resumo do ocorrido em Timor-Leste até à sua completa tomada da soberania.

Recorrendo à Wikipédia, a temática do referendo de 1999 fica exposta também de forma resumida, mas de algum modo esclarecedor sobre a luta incessante e heróica da Nação Timorense pela sua independência. Atualmente há timorenses que padecem de imensas carências, contudo o desenvolvimento e o aumento de postos de trabalho é notório – pese embora a exploração a que os trabalhadores estão a ser submetidos. Mais postos de trabalho, insuficientes, é certo, mas notórios. Noutros setores também há que registar progressos que a maioria das nações, em quinze anos, nunca conseguiram atingir, sendo Timor-Leste um exemplo a seguir. É também aí que Timor-Leste ainda dá lições ao mundo.

Um dos maiores problemas do país assenta no setor da Justiça, que se revela deficiente e, por vezes, a servir clãs e interesses avessos à lei, à ordem e à própria justiça. Já se sabe que sem um setor de justiça independente, forte e impoluto não há democracia nem justiça social que progrida como deve.

O problema da corrupção e o que lhe é inerente é considerado enorme por observadores fiáveis e é voz corrente entre a população. O próprio Presidente da República, Taur Matan Ruak, também já o referiu em discurso polémico.

Na atualidade parece que um “tampão” traz a corrupção alegadamente existente silenciada. Há uma garantia: os timorenses são tolerantes, mas mais cedo que tarde enfrentam as situações que lhes desagradam e os prejudicam. Os corruptos que se cuidem. É notório que a coragem de um povo impar resultou na independência da Nação Timorense. Essa é a garantia do sucesso de Timor-Leste. A esperança é a última a morrer.

MM / AV com Wikipédia

Foto: Filas infindas de timorenses acorreram corajosamente às secções de voto para reclamarem a independência da nação timorense.

Crise de Timor-Leste de 1999

A crise no Timor-Leste de 1999 começou quando as forças de oposição à independência deste país atacaram civis e criaram uma situação de violência generalizada em toda a região, principalmente na capital, Díli. A violência começou depois que a maioria dos timorenses votaram pela independência da Indonésia em um referendo realizado em 1999.[1] Para impedir esses incidentes, que mataram cerca de 1400 pessoas, fez-se necessário a implantação de uma força das Nações Unidas, (INTERFET, formada principalmente por membros do exército australiano) para pacificar a situação e manter a paz.

Antecedentes: referendo

Em 1999, o governo indonésio decidiu, sob forte pressão internacional, realizar um referendo sobre o futuro de Timor-Leste. Portugal, que desde a invasão do território lutava pela sua independência, obteve alguns aliados políticos, em primeiro lugar na UE, e depois de vários países do mundo, para pressionar a Indonésia. O referendo, realizado a 30 de agosto de 1999, deu uma clara maioria (78,5%) a favor da independência, rejeitando a proposta alternativa de Timor-Leste ser uma província autônoma no seio da Indonésia[1], conhecida como a Região Autônoma Especial de Timor-Leste (RAETL).

Violência

Imediatamente após a publicitação dos resultados da votação, forças paramilitares pró-indonésias de Timor-Leste, apoiadas, financiadas e armadas pelos militares e soldados indonésios realizaram uma campanha de violência e terrorismo de retaliação pelo resultado.[1] Cerca de 1400 timorenses foram mortos e 300 000 timorenses foram forçados a deslocar-se para Timor Ocidental, a parte indonésia da ilha de Timor, como refugiados. A maioria da infraestrutura do país, incluindo casas, escolas, igrejas, bancos, sistemas de irrigação, sistemas de abastecimento de água e quase 100% da rede elétrica do país foram destruídos. Segundo Noam Chomsky: "Em um mês, a grande operação militar assassinou cerca de 2.000 pessoas, estuprou centenas de mulheres e meninas, deslocou três quartos da população e destruiu 75 por cento das infraestruturas do país."

InterFET

Em todo o mundo, especialmente em Portugal, Austrália e Estados Unidos, ativistas pressionaram os seus governos para tomarem medidas, e o presidente dos Estados Unidos,Bill Clinton, ameaçou a Indonésia com sanções econômicas, como a retirada dos empréstimos do FMI.[3] O governo da Indonésia aceitou retirar as suas tropas e permitir que uma força multinacional no território para estabilização.[4] Ficou claro que a ONU não tinha recursos suficientes para combater as forças paramilitares diretamente. Em vez disso, a ONU autorizou a criação de uma força militar multinacional conhecida como InterFET (Força Internacional para Timor-Leste), com a Resolução 1264. Em 20 de setembro de 1999 as tropas de paz da Força Internacional para Timor-Leste (InterFET), liderada pela Austrália, foram implantadas no país, o que pacificou a situação rapidamente. As tropas da InterFET eram provenientes de 20 países, sendo cerca de 9.900 no total, no início; destes, 5.500 vieram da Austrália, da Nova Zelândia vieram 1.100 e ainda houve contingentes da Alemanha, Bangladesh, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Filipinas, França, Irlanda, Itália, Malásia, Noruega, Paquistão, Portugal, Quênia, Reino Unido, Singapura e Tailândia. A força foi conduzida pelo major-general Peter Cosgrove. As tropas desembarcam em Timor-Leste em 20 de setembro de 1999.

Ver em Wikipédia